ANTALYA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 05XX XXX XX XX

Dernek Tüzüğü

- +

SAĞLIK, EĞİTİM, BİLGİ, İLETİŞİM,  AHİLİK , YARDIMLAŞMA

VE DAYANIŞMA DERNEGİ

 

DERNEĞİN ADI

Madde 1: Derneğin adı, “SAĞLIK, EĞİTİM, BİLGİ, İLETİŞİM,  AHİLİK, YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA DERNEĞİ” dir.  Kısa adı SEBİLAY-DER ‘dir.

DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 2: Derneğin  Merkezi Alanya  ilçesidir.  Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube

açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3 ) Derneğin başlıca amaçları şunlardır.

 1) Afet, felaket ,olağan ve olağandışı zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira,

barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve

manevi yardımda bulunmak.

 2) Kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü haksızlık, hakaret ve tecavüze karşı mücadele

vermek; ve zor durumda kalanlara yardım  etmek.

 3) İhtiyaç sahibi çocukların eğitimlerini en iyi şekilde yapmaları için maddi manevi her türlü yardımda

bulunmak.

 4) Toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile birlikte kişiler arasındaki kültürel, ahlaki ve milli

birlikteliğin teminini sağlamak, bireylerin milli, ilmi ve manevi açıdan bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak.

 5) Başta çevre olmak üzere tarihi, kültürel, turistik bölge ve eserlerin korunması halka tanıtılması milli ve

manevi kültüre kazandırılmasını sağlamak.

 6) Ahilik kültürünü yaşatıp geliştirerek, toplumu oluşturan bireylerin eğitim, kültür, çevre, maddi ve manevi

yardımlaşma ve dayanışma bilincinin kazandırılması için çalışmalar yapmak.

 7) Eğitimli ve kültürlü öğrencilerin yetişmesini sağlamak amacıyla burslar vermek.

ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ŞEKİLLERİ

Madde 4)  Tüzüğün 3. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;

 1) Dernek amacı doğrultusunda her türlü toplantı ve gösteriler yapar, seminer, konferans, panel, açık oturum,

sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenler, sergiler açar, kermesler, kampanyalar düzenler; film,

video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunur.

 2) İnsan haklarının korunması için her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın

organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; halka

yönelik özel video, sine vizyon, multi vizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder.

Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

 3) İnsan haklarını zedeleyen, sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi

araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır; raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara

bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını izler.

 4) Maddi hiçbir karşılık beklemeden  ihtiyaç sahiplerine, mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi,

manevi ve hukuki yardımlarda bulunur ve bu amaçla kampanyalar düzenler.

 5)Dernek amacı doğrultusunda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

.6) Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç,

medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve

malzeme yardımında bulunur. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık

ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesislerle anlaşmalar yapar .

 7) Sel, deprem, yangın, heyelan, vs. her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi

her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan

ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

 8) Derneğe gelir temin etmek ve/ veya tanıtım amacı ile fuarlar, konferanslar,kermesler, sergiler, geziler,

inceleme ve araştırma gezileri ,iş gezileri, ziyaretler, piknikler ,konserler ve benzeri sosyal ve kültürel

etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Her türlü ticari, sınai, kültürel ve zirai faaliyette bulunur.

Konserler, paneller, yarışmalar, çekilişler, yardımlaşma toplantıları, müzayedeler organize eder. İşletmeler

kurar, kurulu bulunanları satın alır veya ortak olur

 9) Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb.

yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.

 10) Dernek toplumu bilgilendirmek amacı ile dönemsel yada sürekli kurslar (dil,daktilo,bilgisayar,dini ve

ahlaki bilgiler,dikiş,nakış,el becerileri,spor müzik ve benzerleri) açar.

 11) Ahilik kültürünün korunmasını ve geliştirilmesini sağlar .Her türlü eğitsel,kültürel ve toplumsal

etkinlikleri düzenler,milli ve dini gün ve gecelerde kutlama programı yapar.

 12) Dernek tüm bu çalışmalar için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir, büro ve taşıt

kiralayabilir,satın alabilir. Her kademede  eğitim veren okullar açabilir, işletebilir, mevcut eğitin kurumlarıyla

anlaşmalar yapabilir. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüd evleri, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri,

sığınaklar, barınma yerleri, aşevleri ve iskan merkezleri,  misafirhaneler,  pansiyonlar, kreşler ve dinlenme

amaçlı tesisler, spor tesisleri kurar ve işletir. Her türlü kütüphane, mescit, laboratuar, huzurevi, hastane, klinik

vb. müesseseleri kurar ve işletir. Bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

 13) Derneğin yapmayı planladığı ve ilgili yerlerden izin alınarak yapılması zorunlu olan faaliyetleri

gerçekleştirirken bu birimlerden izin alması zorunludur.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 4) Dernekkurucularının ad ve soyadları ile meslek ve ikametgahları ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

 

Adı Soyadı              Mesleği                Uyruğu   İkametgahı                                                        TC Kimlik NO:

Mevlüt Demiral       Muhasebeci         TC           Çıplaklı Kas. Yüksekharman Mevkii  Alanya

Aydın Azak             Konfeksiyoncu    TC      Ş.hane Mah.Azaklar Sok.Özgür Apt.NO:11 Alanya

İzzettin Geçen         Matbaacı              TC        G.pınarı Mh.M.osmanlar Cd.S Yönet Ap.N:12 Alanya

Süleyman Yaman   Motor Tam.          TC       Cikcilli Kas.Saray Beleni Mah.  Alanya

Muharrem Güller    Soğuk Demirci    TC            Cikcilli Kas. Merkez Mah. Alanya

Yunus Erdoğan                 Gazeteci     TC           Cikcilli Kas.Merkez Mah.  Alanya

Fuat Akçay              Avukat                 TC           Saray Mah.K.pınarı Cad.Körsu Sok.

Birler Apt.Kat:5 Dai.:15 Alanya

DERNEĞE ÜYELİK ŞARTLARI

 

Madde5) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üyelik için baş

vurabilir. Bu başvuru yazılı olup, Dernekce hazırlanmış üyelik giriş bildirgesi doldurmak ve imzalamak sureti ile

olur. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi

şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

 

DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 6) Dernekten çıkma

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya derneğe üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

İstifa yazılı dilekçe ile yönetim kuruluna bildirilir ve yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

 

 

 

 

 

Madde 7)Dernekten Çıkarılma

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar,dernekten yetki almamaksızın derneği vecibe altına

sokanlar,temiz kudretini kaybedenler derneğin manevi şahsiyetini sebepsiz yere veya kasten rencide

edenler,ikametgahını Alanya dışına nakledenler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılırlar.

Yüklendiği aidatı vaad ettiği dönemler içinde ve haklı neden olmaksızın ödemeyen üyeye önce yazılı bir

hatırlatma yapılır yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatını vermeyen üyenin üyeliğine yönetim

kurulu kararı ile son verilir. Üye kayıt defterinden kaydı silinir. Dernekten çıkarılanlar dernek malları üzerinde

hak iddia edemezler.

 

YILLIK AİDAT

Madde 8)  Aylık aidat 1.000.000.-TL’ dır.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9)  a) Genel kurul,              b) Yönetim kurulu                              c) Denetim kurulu

 

GENEL KURUL

Madde 10)  Genel kurul dernek asıl üyelerinden teşekkül eden yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi ana

tüzüğün değiştirilmesi,hesapların incelenmesi ve ibrası,bütçenin onayı,derneğe gayrimenkul alım satım,hibe ve

vasiyetlerin takibi ile neticelendirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve derneğin feshi yetkileri

genel kurulundur. Genel kurul iki yılda bir mayıs ayı içinde, yönetim kurulunun tespit ve ilan  edeceği tarihte

olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden

beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir. Yönetim kurulu genel kurulu bir ay

içerisinde toplantıya çağırmaz ise denetleme kurulu yada toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı

üzerine mahallin sulh hukuk hakimi Dernek genel kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel kurul

kararları tüzük değişikliği ve derneğin feshinde 2/3 çoğunlukla diğer kararlar ise salt çoğunlukla alınır.

Yönetim kurulu Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula

katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü,saati,yeri gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile

toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmassa  ikinci toplantının hangi

gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat yer ile toplantı gündemi toplantı tarihinden en az on beş gün önceden mahallin

en büyük mahalli amirliğine yazı ile bildirilir. Ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye

ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.  İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde

yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci

fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri

bırakılamaz. Hükümet komiserinin gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

 

TOPLANTI YERİ

Madde 11) Genel kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.